ME/CFS test och utredning

Utredning och diagnosticering av ME/CFS, Myalgisk encefalomyelit/Chronic Fatigue Syndrome, innefattar kroppslig undersöking, blodprovtagning och att man överväger andra diagnoser som förklaring till symtomen inklusive de som listas nedan.
Se information längst ned på denna sidan för information om vad en utredning kostar hos oss.

Differentialdiagnoser

 • Allvarliga ospecifika symtom som kan bero på cancer, AOS

 • Hjärt-kärlsjukdomar

 • Leversjukdom

 • Njursvikt

 • Autoimmuna tillstånd så som hypotyreos, diabetes, celiaki

 • Andra neurologiska tillstånd t.ex. multipel skleros, narkolepsi, Willis-Ekbom Disease - restless legs. Resttillstånd efter hjärnskador (stroke, infektion eller trauma)

 • Bristtillstånd/anemi: t.ex. järn, vitamin B12

 • Primär immunbrist (PID) hos vuxna och långvariga infektiösa sjukdomar som tex HIV-infektion, hepatit B, hepatit C eller borrelia

 • Läkemedelsbiverkningar

 • Smärtsyndrom, i första hand fibromyalgi

 • Psykiatriska sjukdomstillstånd t.ex. stressrelaterad psykisk ohälsa, depression, ångest, somatiseringssyndrom, PTSD, neuropsykiatriska tillstånd (t.ex. autismspektrumstörningar och ADHD)

 • Missbruk av alkohol och/eller droger

 • Rubbningar i sömnrytmen/sömnstörningar, sömnapné (OSAS)

 • Postcovid—kvarstående eller sena symtom efter covid-19

Differentialdiagnostisk utredning

Redan utförd utredning

För att kunna utesluta tillstånden ovan krävs att man tagit flera blodprover samt att patienten varit hos neurolog för en bedömning av neurologiska tillstånd och beroende på symtombild så kan det även behövas en hjärtutredning hos kardiolog, sömnutredning med så kallad Nattlig AndningsRegistrering samt smärtutredning hos t.ex. reumatolog och/eller smärtklinik.

Många av våra patienter har redan genomgått ovan beskrivna utredningar och då kan vi med patientens tillåtelse ta del av den utredning som gjorts samt komplettera med det som vi bedömer behövs utöver.

För frågor om vilken utredning som behövs kontakta oss.

Psykiatrisk bedömning

Hos oss kan bedömning göras gällande om det finns psykiatriska sjukdomstillstånd som stressrelaterad psykisk ohälsa, depression, ångest, somatiseringssyndrom, PTSD, Neuropsykiatriska tillstånd (t.ex. autismspektrumstörningar och ADHD) och ta ställning till förekomst av missbruk av alkohol och/eller droger. Detta görs genom en kartläggning hos psykiatriker där vi går igenom psykiatrisk sjukhistoria, kartlägger symtom och genomför diagnostisk intervju (MINI) för psykiatrisk differentialdiagnostik. Detta innebär 2 – 3 läkarbesök på totalt 2 - 3 timmar.

Samsjuklighet

Samsjuklighet med differentialdiagnostiska tillstånd förekommer och behöver inte utesluta ME/CFS men behandlingsbara tillstånd bör dock utredas och behandlas i första hand. Patienter bör enligt riktlinjer erbjudas bästa möjliga stöd och behandling utifrån en helhetssyn. Samverkan mellan vårdgivare är viktigt.

Provtagning som rekommenderas vid utredning av ME/CFS är

Basal provtagning

 • Blodstatus

 • Folat, kobalamin (B12)

 • CRP, SR

 • TSH, T4

 • P-glukos

 • Krea, Na, K, Ca, Alb

 • ALAT, ALP

 • 25-OH vitamin D

 • U-sticka

 • Morgonkortisol

Fördjupad provtagning

 • Serologi för hepatit B och hepatit C vid avvikande levervärden.

 • Vid specifik anamnes eller misstanke om genomgången infektion kan serologi/direktpåvisning för tex. EBV/mononukleos, CMV, borrelia, chlamydia pneumonie (TWAR) vara av värde.

 • HIV serologi vid misstanke.

 • Vid misstanke om ev. missbruk kontroll av PEth eller annan lämplig screening.

 • För män, överväg S-testosteron.

 • Vid bild av recidiverande infektioner, uteslut immunbrist, Primär immunbrist (PID).

Bedömning av redan gjord provtagning

Vi tar ställning till om den provtagning du redan genomgått är tillräcklig eller om kompletterande provtagning behövs.

För mer information om provtagning, v g se länk provtagning nedan för att komma till vår informationssida om provtagning.

Kanadakriterierna

För diagnos ME/CFS ska patienten uppfylla de så kallade Kanadakriterierna. Klicka och läs om kriterierna och avgör själv om du uppfyller dem.

Vad kostar en utredning hos er?

För närvarande utreder vi endast de som kommer till oss för behandling.

Vi kan skicka remiss

Har ingen utredning gjort sedan tidigare kan vi skicka remiss till andra specialistkliniker för t.ex. neurologisk, kardiologisk eller reumatologisk bedömning.

Två eller flera besök

I fall där utredningar redan gjorts inklusive provtagning och det finns dokumentation på att sjukdomen har varat i minst 6 månader bedömer vi att du behöver träffa oss för ett teamnybesök på 90 minuter (tiden kan kortas av ifall anhöriga kan ge delar av uppgifterna under besöket eller ifall en del av informationen kan besvaras skriftligt) där det ingår att vi läser igenom tidigare utförd utredning med din tillåtelse och ett återbesök på 60 min för ytterligare kartläggning och bedömning. Var förberedd på att någon form av kompletterande utredning inklusive provtagning kan behövas och då även fler besök.

Psykiatrisk bedömning

Vid psykiska symtom och i vissa fall förekommande psykiatrisk sjuklighet behöver du träffa läkare för kartläggning och bedömning av ifall dessa symtom och/eller diagnoser kan förklara symtomen ensamt alternativt förekommer samtidigt som eventuell ME/CFS. För information om bedömning av psykiatriska sjukdomstillstånd och/eller missbruk se rubrik Differentialdiagnostisk utredning ovan.

Detta görs genom en kartläggning hos psykiatriker där vi går igenom psykiatrisk sjukhistoria, kartlägger symtom och genomför diagnostisk intervju (MINI) för psykiatrisk differentialdiagnostik. Detta innebär 2 – 3 läkarbesök på totalt 2 - 3 timmar.