Kanadakriterierna ME: ME/CFS symtom

För diagnos ME/CFS ska patienten uppfylla samtliga nedan kriterier:

1. Ansträngningsutlöst försämring (Post-Exertional Malaise, PEM) och utmattning

Alla symtom nedan ska finnas: 

 • Nytillkommen, oförklarad, ihållande eller ständigt återkommande utmattning, både fysisk och mental, som avsevärt nedsätter aktivitetsnivån

 • Ansträngningsutlöst försämring, sjukdomskänsla och/eller smärta (PEM) med förlängd återhämtningsperiod (kvarstående försämring över 24 timmar).

 • Symtomen kan förvärras av all typ av ansträngning eller stress

2. Sömnstörning

Symtomet ska finnas:

 • Känner sig ej utvilad efter sömn eller har störning i sömnmönster/sömnkvalitet/dygnsrytm.

3. Smärta

Symtomet ska finnas:

 • Ledvärk och/eller muskelvärk utan svullnad eller rodnad och/eller signifikant huvudvärk av ny typ eller ny svårighetsgrad.

4. Neurologiska/kognitiva manifestationer

Minst två symtom ska finnas:

 • Nedsatt koncentrationsförmåga och korttidsminne.

 • Svårigheter med att bearbeta information, inkluderande fluktuerande svårigheter att läsa/skriva.

 • Överkänslighet för ljus och ljud, kognitiv och/eller emotionell belastningperceptuell/sensorisk störning.

 • Desorientering eller förvirring.

 • Koordinationssvårigheter.

5. Autonoma / neuroendokrina / immunologiska manifestationer


Minst ett symtom från två av följande kategorier:

Autonoma manifestationer

 • Ortostatisk intolerans.

 • Postural ortostatisk takykardi (POTS).

 • Yrsel och/eller svimningskänsla.

 • Extrem blekhet.

 • Mag/tarm-eller urinblåsebesvär (inkluderande IBS och nervös blåsa).

 • Hjärtklappning/arytmi.

 • Vasomotorisk instabilitet.

 • Andningsbesvär.

Neuroendokrina manifestationer

 • Onormalt fluktuerande kroppstemperatur.

 • Köld- eller värmeintolerans.

 • Ändrad aptit.

 • Viktförändring.

 • Minskad stresstolerans, symtomförsämring vid stress, långsam återhämtning och emotionell instabilitet.

Immunologiska manifestationer

 • Ömma lymfkörtlar.

 • Återkommande halsont.

 • Influensaliknande symtom och/eller sjukdomskänsla.

 • Nya eller förändrade allergisymtom.

 • Ny överkänslighet mot mat, medicin och/eller kemikalier.

6. Sjukdomen ska ha varat i mer än sex månader

 • Vanligtvis har det förekommit ett hastigt insjuknande, men gradvisa insjuknanden förekommer. En preliminär diagnos kan sättas tidigare än sex månader.

 • För att kunna bli beaktade i diagnostiken måste symtomen ha uppstått eller blivit markant förändrade vid insjuknandet.